Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler på Gladsaxe gymnasium

Indhold:

1. Formål
2. Studieregler
3. Ordensregler - generelle ordensregler, herunder

4. Fravær
5. Snyd og plagiat
6. Oprykning
7. Eksamen og prøver
8. Sanktioner


1. Formål

Studie- og ordensreglerne er Gladsaxe gymnasiums overordnede værdisæt, som skaber en fælles ramme og forståelse for god adfærd og opførsel. Reglerne gælder for GGs elever i alle skolemæssige sammenhænge, dvs. både aktiviteter, som foregår på GG eller i tilknytning til GG.

Studie- og ordensreglerne sikrer, at alle GGs elever og medarbejdere kan færdes og trives fagligt og socialt i GGs fællesskab. Studie- og ordensreglerne er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 09/12/2019

Du skal som elev kende og følge GGs samlede studie- og ordensregler.

2. Studieregler

Vi forventer, at du er til stede og deltager aktivt i undervisningen og undervisningsrelaterede aktiviteter.

Det betyder, at du

 • er forberedt til og deltager aktivt i undervisningen samt afleverer alle dine opgaver
 • deltager i ekskursioner og andre fælles aktiviteter
 • holder dig orienteret i Lectio og  i Gmail
 • deltager ved Gøg og Gokke og andre fælles orienteringer.

3. Ordensregler

Vi forventer, at du udviser respekt og ansvarlighed i alle skolerelaterede sammenhænge, både på GG og uden for GG.

Det betyder, at du

 • bidrager til at skabe et godt læringsmiljø
 • drager omsorg for den enkelte og fællesskabet
 • passer på bygninger, inventar og andet materiale
 • optræder som en værdig repræsentant for GG
 • udviser respekt og tolerance
 • løser konflikter konstruktivt gennem åben og ærlig dialog.

Vi forventer desuden, at du overholder aftaler og gældende lovgivning.

Du skal følge GGs retningslinier for:

Se i øvrigt afsnit 8 for sanktioner.

4. Fravær

Du har mødepligt til undervisning og andre undervisningsrelaterede aktiviteter, og du skal besvare og aflevere alle dine opgaver.

Fravær fra undervisningen og aflevering af opgaver registreres løbende i Lectio.

Fravær fra undervisning og undervisningsrelaterede aktiviteter:

 • Læreren registrerer fravær i begyndelsen af modulet.
 • Elever, der møder op, inden fraværsregistreringen er afsluttet, får ikke fravær.
 • Elever, der kommer for sent eller går før modulet er slut, registreres med 50% fravær.
 • Elever, der har fået fravær og er mødt op, kan få fraværet justeret ved at kontakte læreren umiddelbart efter modulet.

Du skriver årsag til fravær i Lectio.

Manglende afleveringer:

 • Skriftlige afleveringer afleveres i Lectio med mindre andet er aftalt med læreren. Læreren registrerer skriftligt fravær i Lectio.
 • Afleveres en besvarelse efter afleveringsfristen, skal du give læreren besked om, at besvarelsen er afleveret. Læreren registrerer besvarelsen som afleveret. Du har ikke krav på at få rettet eller vurderet besvarelsen, men besvarelsen kan indgå i karaktergivningen.
 • Læreren orienterer jer på forhånd  om, hvorvidt opgaven skal besvares individuelt eller som gruppeaflevering.
 • Ved gruppeaflevering skal I oplyse navne på samarbejdspartnere i besvarelsen.
 • Flere blanke afleveringer betragtes som uacceptabel studieaktivitet.

Du skal følge dit fravær løbende og tjekke Gmail for indkaldelse til møder med gymnasievejleder eller leder.

Fraværet følges løbende og gøres op hver anden uge. Gymnasievejlederne og ledelsen gennemgår de enkelte elevers fravær og er i dialog med jer om det.

Første gang fraværet vurderes for højt, indkalder gymnasievejlederen dig til en samtale.
Hvis fraværet fortsat vurderes for højt, kan du få en skriftlig advarsel enten overbragt personligt i forbindelse med en samtale med en leder eller elektronisk via e-Boks.

Ved yderligere fravær vurderer ledelse sanktioner som fx, om SU skal fratages, om du kan få lov at gå til eksamen eller om du skal udmeldes af gymnasiet.

5. Snyd og plagiat

Det forventes, at du besvarer dine afleveringer selvstændigt. Hvis der i en besvarelse inddrages materiale, andre har udarbejdet, skal det angives med henvisning. Hvis der ikke henvises, betragtes det som plagiat.

Hvis en lærer har mistanke om snyd/plagiat i forbindelse med en aflevering, konfronterer læreren dig med mistanken. Du orienteres om konsekvenser, hvis det mod forventning gentages. Læreren registrerer snyd/plagiat i fraværsregistreringen for den pågældende aflevering.

Hvis det gentager sig, vurderer ledelsen sanktioner som fx, om SU skal fratages, om du kan få lov at gå til eksamen eller om du skal udmeldes af gymnasiet.

6. Oprykning

Ved skoleårets afslutning gennemgår gymnasievejlederne elevernes karaktergennemsnit og studieaktivitet. Hvis dit karaktergennemsnittet er under 2,0 og din studieaktivitet skønnes utilfredsstillende, vurderer ledelsen, om du kan fortsætte på næste klassetrin.

7. Eksamen og prøver

Ved eksamen og interne prøver gælder ovenstående regler om almindelig orden samt de instrukser, der gives generelt om eksamen og prøver forud for disse. Regler og instrukser i forbindelse med eksamen og interne prøver følger gældende bekendtgørelse.

Det er dit eget ansvar, at din computer virker, at du gemmer dine data, og at du afleverer de rigtige dokumenter ved eksamen eller prøven.
Ved konstateret snyd ved en eksamen eller intern prøve vil du blive bortvist fra prøven og få tildelt en skriftlig advarsel. Du kan først gennemføre en ny eksamen ved næste eksamenstermin typisk skoleåret efter.

Reglerne gælder ved prøverne i almen forståelse (AP), i naturvidenskabelig grundforløb (NV), dansk/historieopgaven (DHO) i 1.g, studieretningsopgaven (SRO) i 2.g, årsprøver, terminsprøver og eksamen. Deltagelse i de interne eksamenslignende prøver er en forudsætning for at kunne blive indstillet til eksamen.

8. Sanktioner

Ved overtrædelse af studie- og ordensreglerne kan forskellige sanktioner iværksættes.
Sanktionen afhænger af hændelsen og vurderes i hvert enkelt tilfælde.


Du kan fx

 • blive indkaldt til samtale
 • få inddraget dit studiekort
 • få en mundtlig advarsel
 • få en skriftlig advarsel
 • blive midlertidigt hjemsendt fra undervisning, eksamen, studieture mm
 • blive bortvist og udmeldt af gymnasiet.

Oftest vil første sanktion være en samtale, men der er ikke tale om en prioriteret rækkefølge af sanktionerne.

Som en foreløbig foranstaltning kan skolen beslutte, at du hjemsendes midlertidigt, bl.a. mens en sag undersøges nærmere, og hvor du ikke må være til stede på skolen eller i undervisningen (midlertidig hjemsendelse).

Gladsaxe 14. januar 2020