Antimobbestrategi for Gladsaxe gymnasium

Antimobbestrategi for Gladsaxe gymnasium

Gladsaxe gymnasiums værdier - faglighed, fornyelse og fællesskab - kan kun blive til virkelighed, når alle udviser gensidig respekt og tolerance, som det er udtrykt i gymnasiets Studie- og ordensregler. Her står blandt andet:

Alle udviser respekt og ansvarlighed og overholder almindelige regler for god opførsel.Det betyder, at du skal:

 • udvise respekt og tolerance
 • drage omsorg for den enkelte og fællesskabet
 • løse konflikter konstruktivt gennem åben og ærlig dialog
 • optræde som en værdig repræsentant for GG

Studie- og ordensreglerne samt antimobbestrategien gælder såvel i som uden for undervisningstiden.

Definition af mobning

En person bliver mobbet, når han eller hun gentagne gange og over tid er udsat for negative handlinger fra en eller flere personer. En negativ handling foregår, når en eller flere personer med vilje påfører, eller forsøger at påføre, et andet menneske skade eller ubehag.

Der er altså tale om mobning når en person generes flere gange. Mobningen kan være enten direkte i form af fysiske handlinger (fx fysisk kontakt, mimik, nedværdigende tale) eller indirekte (fx sladder eller isolation). Mobning kan foregå når mobber(e) og mobbeoffer fysisk er sammen eller når de er adskilt, fx ved mobning over sociale medier.

Vores tiltag mod mobning

Gladsaxe gymnasiums vigtigste tiltag mod mobning er at opbygge en kultur, der bygger på gensidig respekt og tolerance. Det gælder elever såvel som personale. Dette indebærer:

 • at elever og personale fra første dag på gymnasiet oplever, at alle aktiviteter på skolen afvikles således, at alle behandles respektfuldt
 • at eleverne orienteres om og forpligtes på at overholde gymnasiets studie- og ordensregler. Ved særlige aktiviteter underskriver eleverne “håndfæstninger”
 • at elever og personale kender og følger antimobbestrategien
 • at enhver, elever såvel som personale, griber aktivt og synligt ind, såfremt enkeltpersoner ikke bliver behandlet respektfuldt.

Hvad vi gør, hvis mobning forekommer

Hvis elever eller personale oplever mobning - som krænket part eller som vidne til krænkelse - eller hvis man får mistanke om, at mobning finder sted, gøres følgende:

 1. Man henvender sig til gymnasievejleder, coach, lærer, kollega eller ledelse - ledelsen skal under alle omstændigheder orienteres med det samme
 2. Mobningens omfang afdækkes, og inden for 10 arbejdsdage efter henvendelsen udarbejder ledelsen en handleplan for det videre forløb
 3. Berørte parter hjælpes med det samme
 4. Der gives støtte til at få handlingerne stoppet straks
 5. Det videre forløb planlægges sammen med de involverede parter

Da sagerne kan være meget forskellige, vil handleplanen udarbejdes individuelt fra sag til sag. I handleplanen vil forskellige aktører kunne bringes på banen; det kan være klassens lærere, elever, gymnasievejledere, coach, gymnasiets ledelse samt evt. elevers forældre. Eksterne aktører kan også inddrages.

Handleplanen skal rumme konkrete tiltag. Hvis det drejer sig om elever, kan der fx iværksættes samtaler med enkeltelever (og evt. forældre), grupper af elever eller hele klassen, fællesskabende aktiviteter med henblik på at ændre klasserumskultur samt mulige sanktioner over for bevidst ondsindet adfærd. Hvis det drejer sig om personale, iværksættes samtaler med de involverede parter og ledelsen. Eksterne aktører kan evt. inddrages.

Alle henvendelser tages seriøst og vurderes individuelt.

Sanktioner

Eventuelle sanktionsformer er beskrevet i Gladsaxe gymnasiums Studie- og ordensregler

Klageadgang

Der er mulighed for at klage til rektor over gymnasiets håndtering af eventuelle sager om mobning. Klagen skal være begrundet og skriftlig. Hvis rektor ikke giver klageren fuldt medhold, sender rektor klagen og begrundelsen for afgørelsen videre til Dansk Center for Undervisningsmiljø, jf. Undervisningsmiljøloven § 7a.