Læsevejledning

Få hjælp til at læse og skrive

På Gladsaxe gymnasium er der fire læsevejledere, som orienterer, støtter og vejleder eleverne i, hvordan de effektivt læser og skriver i gymnasiet.

Læsevejlederne screener alle 1.g-elever for læseforståelse og -hastighed og for skrive- og stavesikkerhed.

Resultatet af screeningen meddeles eleven i en personlig samtale. Eleven har herefter mulighed for at modtage støtte til læsning og skrivning.

Desuden kan faglærere opfordre eleven til at opsøge hjælp.

Læsestrategier

At læse og samtidig lære af det, man læser, er en helt nødvendig færdighed for at gennemføre uddannelsen. Derfor vejledes alle 1.g-klasser i læsestrategier i nogle studiemoduler.

KURSER: FAGLIG LÆSNING, LÆSEHASTIGHED OG KORREKT DANSK. Fagene i gymnasiet tager udgangspunkt i, at eleverne kan læse effektivt og hurtigt og skrive sammenhængende og korrekt. Men nogle elever har huller fra folkeskolen – eller vil bare gerne arbejde mere grundigt med læsning og skrivning. De kan få hjælp på vores kurser på små hold.

STØTTE til skriftlige opgaver. For elever, som har vanskeligt ved at formulere sig klart og umisforståeligt (og korrekt) på skrift, tilbyder vi hjælp til opgaver – FØR de afleveres til læreren.

Eleven sender kladden til sin læsevejleder; denne retter opgaven sprogligt og mødes med eleven, så rettelserne kan diskuteres. Er der gennemgående fejl, kan vi arbejde systematisk for at få dem udryddet.

LÆSE/SKRIVESTØTTE for tosprogede elever. De elever, som har et andet modersmål og hjemme taler et andet sprog end dansk, tilbyder vi udvidet hjælp med skriftlige opgaver: vi gennemlæser opgaveformuleringen sammen med eleven, planlægger skrivningen og retter og giver forslag til sproglige forbedringer INDEN aflevering til faglærer.

I forbindelse med SRP – den store skriftlige opgave i 3.g – tilbyder vi assistance med korrektur til elever, som ikke kan regne med denne støtte i hjemmet.

DYSLEKSI. Hvis en elev har store vanskeligheder med læsning og skrivning, kan vi lave en test for ordblindhed. Med resultatet af denne kan vi aftale, hvilken form for støtte eleven har brug for, fx IT-hjælpemidler og støttetimer.

Læsevejledere

Anette Winge (WIN)

Annette Kristine Brix Frandsen (AF)

Stine Moll Andersen (SMA)