UPV og optagelsesprøve

Uddannelsesparathedsvurdering og optagelsesprøve

Det enkelte gymnasium har mulighed for at foretage en vurdering eller prøve af elever, som ikke kan optages direkte. Der er to forskellige prøver for:

  1. Elever, som ikke er vurderet uddannelsesparate af deres skole eller UU-vejler, men som ønsker en gymnasial uddannelse. Her kan gymnasiet foretage en uddannelsesparathedsvurdering af eleven (UPV).
  2. Elever, som kommer med en anden baggrund, f.eks. fra andre skoletyper, mv. Her kan eleven indstilles til en faglig optagelsesprøve (OPT).

Uddannelsesparathedsvurdering (UPV)

Vurderingen består af en faglig prøve, samt vurdering af elevens personlige og sociale kompetencer. Den faglige prøve tager udgangspunkt i folkeskolens slutmål for 9. skoleår.

Faglige forudsætninger

På Gladsaxe gymnasium prøves du i dansk og matematik.

Personlige og sociale forudsætninger

Elevens personlige og sociale forudsætninger vurderes i forbindelse med de faglige prøver af en gymnasievejler. Følgende vurderingskriterier indgår: Evne til at indgå i faglig dialog, evne til at lytte, modtage og bruge informationer, evne til at vurdere egne styrker og svagheder samt selvstændighed og motivation/engagement.

Den obligatoriske optagelsesprøve (OPT)

Prøven er en faglig prøve og tager udgangspunkt i folkeskolens slutmål for 9. skoleår. Eleverne prøves i fagene dansk, engelsk, matematik samt fysik-kemi.

Prøvens forløb og indhold – gælder for både UPV og OPT

Prøveformen er en samtale om en ukendt tekst/opgave

Prøvetiden per fag er 15 minutter. Til hver prøve gives 15 minutters forberedelsestid

Alle hjælpemidler er tilladte – eleven kan medbringe egne noter, lommeregner, computer, mm. Ved Den obligatoriske optagelsesprøve (OPT) sørger skolen for ordbøger.

Det er ikke tilladt at benytte internet, ekstern kommunikation mv.

Med udgangspunkt i prøvelærernes indberetninger og elevens uddannelsesplan beslutter rektor ud fra en helhedsvurdering, om eleven er uddannelsesparat/kan optages.

Rektors afgørelse meddeles eleven til en samtale og indberettes efterfølgende til UU og fordelingsudvalgets sekretariat. Rektors afgørelse er endelig.